Helgebyns missionshus i Karlanda

I Karlanda friförsamlings minnesskrift vid 100-årsjubileet 1980 står följande att läsa.

Den 25 mars 1898 beslöts att anordna tvenne fester, vilkas behållning skulle utgöra grundfond till ett missionshus i Ovanskogen, ”dock med villkor att församlingen härigenom icke skall delas utan fortgå som förut under gemensam styrelse och en och samma verksamhet”, som paragrafen härom lyder. Tomt uppläts kostnadsfritt av Halvar Stenarsson i Heljebyn och pågick bygget under 1900-1901.

Missionshuset i Helgebyn återinvigdes 1961 efter ändrings- och renoveringsarbete, till vilket en grundplåt på 200 kronor skänktes a juniorföreningen ”Solstrålen”. Elvärme installerades 1966. Helgebyns missionshus såldes på 1990-talet när församlingen samlade sin kraft kring det centralt belägna missionshuset i Hämnäs.

Missionshuset dokumenterades 1957 i sitt ursprungliga skick av landsantikvarie Gösta von Schoultz.