Hovlanda missionshus på Hammarö

Ett av Värmlands äldsta missionshus var Hovlanda missionshus på Hammarö, om vilket Oscar Lövgren har följande att berätta i artikeln ”Den frikyrkliga verksamheten på Hammarö” i sockenboken Hammarö. En hembygdsbok (1957).

Årsberättelsen för 1873 talar om att skolhusen en tid varit öppna för fria evangeliska möten, varvid lekmannapredikanter förkunnat Guds ord. Nu har emellertid skolhusen stängts. Följden blir den vanliga: man skaffar egen lokal genom att bygga ett bönehus eller missionshus, som det senare har kallats.

Bönehusbygget är ett djärvt företag av några få och inte alls förmögna vänner. För 150 kronor köper man tomtplats i Hovlanda. Några bidrar med en eller annan timmerstock var. Så köper man en liten skogstrakt i Stora Skagene och avverkar timret. En del stockar sågas till bräder, andra får man takspån av. När man på eftervintern 1874 kör fram de första grundstenarna och stockarna, hålles en andaktsstund i snön. Så blir det en del penninginsamlingar och många frivilliga dagsverken, innan byggnaden är färdig. Men det är ingen märkvärdig kyrkobyggnad, som uppföres. Dock är mycket bön och levande tro med i bygget. Även om det gäller en mycket enklare byggnad än Betlehemskyrkan i Stockholm, så är det dock tydligt att dess byggnadsstil (engelsk kapellstil) påverkat utformningen. Man kan se det dels på exteriören med de upptill rundvälvda fönsterbågarna, dels på interiören med dess läktare på tre sidor. På två sidor har läktarna sedermera borttagits.

Redan på hösten 1874 kan man samlas i det nya bönhuset, vilken inviges pingsthelgen följande år.

Nya missionshus byggdes i Klöverud 1899, Rud 1902 och Askhult 1906. 1919 stod missionskyrkan ”Klippan” på Skoghall klar. Tre år tidigare, 1916, hade Skoghall bildat en egen missionsförsamling.

I en sammanställning av folkrörelsernas historia på Hammarö kan man läsa följande om vad som hände sedan:

År 1956 aktualiserades åter tankarna som funnits sedan 1945, om en ny och central missionskyrka då de övriga var gamla och otidsenliga samt att avstånden krympt i och med biltrafiken. År 1958 köptes således Lövnäs Restaurang av makarna Johansson. Kommunen anslog 25 000 kr till renoveringen som sedan skedde i etapper. Uddeholmsbolaget skänkte 2000 kr. År 1960 byggdes kyrkan i anslutning till den före detta restaurangen. I och med den nya centrala missionskyrkan började man sälja av de övriga. Klöveruds missionhus såldes 1962; Hovlanda missionshus såldes 1963; Ruds missionshus såldes 1981 och Askhults missionshus såldes 1982.

Missionsförsamlingen har varit, och är, mycket aktiv på Hammarö och haft såväl barnverksamhet, syföreningar, pensionärsverksamhet, söndags- och lördagsskola och scoutverksamhet utöver den reguljära kyrkoverksamheten.

Vid ett flertal tillfällen från 1956 väcktes frågan om en sammanslagning av de båda församlingarna men 1986 konstaterade man att frågan fick vila. Redan 1990 slogs de ändå samman och har numera endast Lövnäs missionskyrka.

Sista mötet i Hovlanda missionshus ägde rum 2 november 1958. Pastor Gustaf Lenárd, Kristinehamn, avslutningspredikade i sin barndoms bönhus över ämnet ”Guds hus”. En av kretsens äldsta medlemmar, Axel Andersson, släckte de levande ljusen på altarbordet som ett tecken på att missionshuset tjänat ut.