Ett levande missionshus i en gammal rörelse

I en mycket vacker del av landskapet Östergötland ligger Österby missionshus i Hycklinge socken och Kinda kommun. Ett rött hus med vita knutar vid kanten av skogen med utsikt mot odlingslandskapet. Missionshuset har funnits på platsen sedan 1860-talet och är idag ett rymligt hus med en större och en mindre sal, kök och vaktmästarrum på bottenvåningen. På övervåningen finns en inredd predikantkammare.

Missionshuset tillhör Hycklinge inre missionsförening, en förening som tillhör Östra Smålands Missionsförening, ofta kallade Nordöstringarna. När den nyevangeliska väckelsen bröt fram under 1860-talet bildades regionala organisationer, ofta kallade missionsföreningar eller ansgariiföreningar. Med tiden kom många av dessa regionala föreningar att sluta sig till riksorganisationerna EFS och Svenska Missionsförbundet. Jönköpings missionsförening blev med tiden basen för Svenska Alliansmissionen.

Östra Smålands Missionsförening, bildad 1863 i Hässleby socken, kom att bilda ett eget spår i denna historia. Nordöstringarna fick en stark ställning i många socknar i Linköpings stifts smålandsdel, motsvarande vår tids Västerviks, Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Men här fanns en rad missionsföreningar i hela stiftet. ÖSM kom aldrig att sluta sig till någon riksorganisation utan har t. ex. ett eget kapitel i boken ”Svenska trossamfund”. Den närmaste kopplingen finns till Bibeltrogna Vänner (numera ELM-BV).

De missionsföreningar som finns kvar idag finns förutom i Hycklinge då i Linköping, Vimmerby och Västervik samt i Brantestad i Vimmerby kommun.

Läromässigt så står ÖSM på gemensam grund med Svenska kyrkan och den inomkyrkliga prägeln visas på att sammankomsterna i missionshusen aldrig konkurrerade med gudstjänsterna i sockenkyrkan utan ägde rum på söndagseftermiddagar eller vardagskvällar. Fram till 1990-talet anordnades årliga missionsmöten i traktens kyrkor, där predikningarna följde på varandra. Dessa möten lockade stora skaror.

ÖSM kom att bli en organisation för gemensam mission och samordnande av predikanternas verksamhet. En del missionsföreningar samlades i hem eller skolhus medan andra byggde egna missionshus. När det gällde yttre mission kom ÖSM att samverka med Bibeltrogna Vänner. ÖSM har också en egen sångbok, ”Guds lov”.

Prästen Hans Merseburg kom i kontakt med Nordöstringarna när han kom som nyvigd präst till Hägerstads församling i Kinda 1976. 1983 blev Hans kyrkoherde i Horn och Hycklinge pastorat och blev då predikant i ÖSM, där han nu är den ende verksamme. Hans lämnade Kindabygden och blev präst i Dals församling vid Vadstena 2004 men är ännu verksam som predikant i Österby missionshus.

Nuförtiden hålls aftonbön i Österby en gång i månaden. En måndagskväll i augusti 2017 samlas ett 20-tal människor för att möta Gud och varandra i Österby. Formen är enkel men värdig. Sångerna ur ”Guds lov” klingar mestadels välbekant även om ordformerna är något mer ålderdomliga på de psalmer som känns igen från 1986 års psalmbok. Hans predikar om söndagens ämne ”Goda förvaltare”.

Efter andakten delas gemenskapen kring kaffeborden. Österby missionshus är välvårdat och i stort sett oförändrat under de senaste 70 åren. Ett särdrag inom den mer än 150-åriga missionsföreningen är att ingen riktigt vet hur många Nordöstringar det finns. Någon medlemsmatrikel finns inte, vare sig i ÖSM eller i Hycklingeföreningen. Alla är välkomna att delta i mötena. I november brukar det vara missionsauktion. I år är Hans osäker på hur mycket det kan bli av detta, eftersom en av eldsjälarna gått ur tiden.

Denna artikel skrevs efter ett besök i Österby missionshus i augusti 2017. Jag försökte att skicka in till tidningen Dagen, men där blev det inget gensvar, så blev den opublicerad. Den är naturligtvis bortom denna bloggs vanliga intresseområde, men det finns förstås intressanta jämförelser att göra mot värmländska förhållanden.